Ekspertyzy i audyty

Ekspertyzy i audyty

Flextek, wraz z partnerem – Clean Energy Revolution,  oferuje Państwu ekspertyzy z zakresu swojej działalności, w tym m.in. studia opłacalności i wykonalności projektów, audyty energetyczne, analizy paliwowe, czy oceny oddziaływania na środowisko.

Studia opłacalności i wykonalności projektów

Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie analiz biznesowych przedsięwzięć w zakresie OZE, ze szczególnym uwzględnieniem projektów biomasowych oraz termicznego przetwarzania odpadów. Dzięki wieloletnim doświadczeniom w przetargach publicznych oraz pracy ze spółkami komunalnymi wykonujemy:

Studia wykonalności (feasability study)

 • ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
 • kompleksowy biznes plan z analizą wariantową przepływów finansowych
 • ocena opłacalności z uwzględnieniem ryzyk projektowych
 • oszacowanie nakładów inwestycyjnych
 • analiza wrażliwości na zmianę parametrów zewnętrznych

Studia opłacalności projektów

uproszczone studium wykonalności, ze szczególnym naciskiem na parametry finansowe i ekonomiczne. W takim opracowniau skupiamy się np. na kwestii dostepności biomasy w regionie, opłacalności jej transportu, etc.

Audyty energetyczne

Flextek wraz z zespołem Clean Energy Revolution oferuje profesjonalne audyty energetyczne. Nasza oferta to przede wszystkim:

 • audyty termomodernizacyjne budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budynków przemysłowych
 • audyty energetyczne wymagane jako załączniki składane razem z wnioskami do NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz banków
 • audyty energetyczne procesów technologicznych
 • audyty efektywności energetycznej

Przygotowujemy również wymagane przepisami świadectwa energetyczne mieszkań i budynków.

Posiadamy w w/w dziedzinie szerokie doświadczenie. Audyty przygotowane przez zespół specjalistów są wykonane zgodnie ze sztuką i stąd powszechnie akceptowane w organach gdzie zostały złożone.

Oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy uzyskania decyzji środowiskowej niezależnie od złożoności przedsięwzięcia. Nasz zespół skutecznie uzyskał decyzje środowiskowe m. in. dla takich inwestycji jak:

 • budowa zakładu termicznego przekształcania biomasy odpadowej dla firmy Indykpol S.A.
 • budowa ciepłowni na paliwo alternatywne w Skarżysku-Kamiennej
 • budowa instalacji kogeneracyjnej opalanej biomasą drzewną w zakładzie drzewnym w Napiwodzie

Wykonujemy oraz doradzamy przy wszelkiego rodzaju środowiskowych procedurach administracyjnych:

 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
 • kompleksowe wykonanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I)
 • kompleksowe wykonanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II)
 • kompleksowe przeprowadzenie procedury OOŚ dla przedsięwzięć mogących oddziaływać transgranicznie
 • procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
 • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • przygotowanie oraz pomoc merytoryczna w procesie udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym