SR::SPC – Predykcja wysokojakościowa

SR::SPC – Wysokojakościowe predykcyjne utrzymanie ruchu

Czemu wysokojakościowa predykcja?

Proste KPI (Key Performance Indicator) potrafi stworzyć każdy. Wystarczy podzielić wartość aktualną przez stałą wartość właściwą. Takie KPI jednak nic nie mówi i nie daje żadnych użytecznych informacji.

STEAG Energy Services GmbH oferuje wysokojakościowe KPI, które są skrojone specjalnie dla każdej instalacji i ich elementów oddzielnie. Proces ich tworzenia zawiera w sobie:

  • filtracja danych, która w sposób właściwy dla danego urządzenia odrzuca błędy grube, fałszywe pomiary, niewłaściwie działające urządzenia pomiarowe.
  • określenie zmiennej wartości referencyjnej przy pomocy sieci neuronowych i algorytmów matematycznych, a w niektórych przypadkach przy pomocy zaawansowanych równań termodynamicznych.
  • określenie właściwej wartości alarmowej, zmiennej, tak, by uniknąć niepotrzebnych i dezinformujących fałszywych alarmów. Dodatkowo, jeśli ilość fałszywych alarmów jest wysoka operatorzy przestają zwracać na nie uwagę.
  • wizualizacja przeliczonych danych, która w sposób klarowny daje operatorom wskazanie co dzieje się z danym urządzeniem, w jakim aktualnie stanie się znajduje i przewiduje, z wyprzedzeniem 6-10 tygodni, kiedy trzeba będzie urządzenie wymienić/wyremontować/wyczyścić.

 

Moduł SR::SPC - Wysokojakościowa predykcja w utrzymaniu ruchu

W celu analizy jakościowej procesów zachodzących w elektrowni lub w jej wybranej części firma STEAG Energy Services stworzyła moduł SR::SPC. SR::SPC na wstępie wylicza za pomocą sieci neuronowych normowane parametry, tzw. KPI (kluczowy wskaźnik efektywności, ang: key performance indicator). KPI są zależne od jakości procesu, a nie, jak dawniej, od sposobu pracy układu czy warunków otoczenia. Procedura SPC nadaje się szczególnie do monitorowania KPI ze względu na wysoki współczynnik trafień i niską podatność na fałszywe alarmy. Ten częściowo automatyczny system monitorowania KPI znacznie przyczynia się do wczesnego i wiarygodnego wykrywania grożących uszkodzeń lub problemów. Predykcyjne utrzymanie ruchu (ang: predictive maintenance) pozwala na realne oszczędności i zwiększenie bezpieczeństwa pracy instalacji.

Wizualizacja OneView modułu SR::SPC jednoznacznie sygnalizuje użytkownikowi procesy/KPI rozpoznane jako krytyczne poprzez odpowiednie oznaczenia kolorystyczne w systemie sygnalizacji opartej na kolorach świateł drogowych (rys. 1). Po kliknięciu na dany wskaźnik można uzyskać podgląd odpowiednich kart kontrolnych i szczegółowo je przeanalizować (rys. 2). Ponieważ moduł SR::SPC z reguły z wystarczającym wyprzedzeniem informuje odpowiedni personel specjalistyczny o wystąpieniu uszkodzenia, osoby odpowiedzialne mają przeważnie wystarczające pole manewru, aby zaplanować niezbędne działania w ramach dostosowanych do sytuacji czynności konserwacyjnych. Analizy realnych przypadków uszkodzeń pokazują, że dzięki modułowi SR::SPC można osiągnąć znaczne oszczędności w zakresie kosztów.

Rys. 1 – wizualizacja OneView

Rys. 2 – SR::SPC, karta kontrolna

Najważniejsze cechy wysokojakościowej predykcji STEAG

  • średnio od 6 do 10 tygodni przez awarią alarm – rozsyłany do predefiniowanych przez operatora bloku odbiorców
  • czas zwrotu inwestycji (ROI, Return of Investment) z reguły w przedziale od miesiąca do 2 lat
  • KPI tworzone przez specjalistów z energetyki, z wieloletnim stażem (STEAG wytwórcą energii)
  • zaawansowany sposób tworzenia wartości referencyjnej (nieliniowa, niestatyczna, np. dla LUVO)
  • pełna możliwość zmian i konfiguracji, bez straty danych
  • możliwość rozbudowy układu o kolejne KPI

Rozwiązanie hybrydowe

Istnieje możliwość utworzenia rozwiązania hybrydowego – Wysokojakościowe KPI, odniesione do konkretnych elementów instalacji w danym stanie zużycia, poszerzone o Detekcję Anomalii – system analizujący wszystkie dane, pomagający w określeniu nowych KPI

Detekcja Anomalii

Oszczędności dzięki predykcji SR::SPC

Oszczędności oszacowane przez użytkowników systemu predykcji SR::SPC w pierwszym roku pracy układu.

alarm o nieuchronnej awarii wentylatora: 715.000 EUR
nieszczelny zawór bypassu pary świeżej: 125.000 EUR
nieszczelności w kondensatorze: 110.000 EUR
niedokręcona nakrętka łożyska oporowego: 67.000 EUR
optymalizacja czyszczenia LUVO : 45.000 EUR
nieszczelność układu czyszczenia przegrzewacza: 15.000 EUR

Wielowymiarowa poprawa

Predykcja SR::SPC nie tylko informuje z dużym wyprzedzeniem o awariach, informuje też o spadkach sprawności działania urządzeń (jak LUVO, sita, etc.). Działania te pozwalają lepiej optymalizować remonty, konserwacje, oraz zamawianie części zamiennych, gdzie czas zamówienia ma wpływ na koszt. To sprawia, że sumaryczny wpływ jest zdecydowanie większy niż jedynie pokazane oszczędności.