SR::EPOS - zarządzanie sprawnością i optymalizacja

System oferujący kompleksowe rozwiązanie do analizy i optymalizacji jakości procesu

Monitorowanie jakości procesu

Ciągłe monitorowanie jakości procesu daje istotną możliwość wykrycia potencjałów optymalizacyjnych w pracy elektrowni. Odstępstwo od optymalnego trybu pracy następuje niepostrzeżenie i często jest maskowane wpływem innych warunków brzegowych, np. parametrów otoczenia. Skutkiem jest niekiedy znaczne odstępstwo od maksymalnej wydajności.

Moduł SR::EPOS umożliwia ciągłe monitorowanie procesu technologicznego w elektrowni pod kątem aspektów technicznych i ekonomicznych. Istotne składniki układu są analizowane cyklicznie.

W ramach diagnozy online wykazywane są koszty dodatkowe powstałe w zakładzie w wyniku odstępstw od aktualnie możliwego optimum. Umożliwia to oszacowanie poszczególnych odstępstw od możliwego optimum i dzięki temu zaplanowanie niezbędnych działań w sposób ukierunkowany.

Wyniki są prezentowane w programie SR::EPOS na widoku procesu i w formie wykresów trendu. Wyróżnienie kolorystyczne stanowi precyzyjną wskazówkę dla użytkownika przedstawiającą istotne odstępstwa. Oprócz pierwszej prezentacji poglądowej
dostępne są poziomy szczegółowe dla wszystkich uwzględnionych zakresów układu.

Optymalizacja blokowa dzięki modułowi SR::EPOS

Za pomocą analiz typu „what-if” opartych na aktualnych wartościach pomiarowych w zakładzie można przeprowadzać ciągłe, automatyczne symulacje zmian sposobu działania. W zależności od organizacji układu i stopni swobody w sposobie działania moduł SR::EPOS może zaproponować optymalny sposób działania pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Typowe obszary zastosowania optymalizacji sposobu działania za pomocą SR::EPOS to regulacja optymalnej ilości wody chłodzącej przede wszystkim podczas pracy z częściowym obciążeniem, optymalizacja użycia zdmuchiwaczy sadzy i optymalizacja pracy młyna.

#wskrócie

SR::EPOS – termodynamiczny monitoring online – jakość i optymalizacja

co potrafi:

  • monitoring online – techniczny i ekonomiczny
  • ewaluacja elementów instalacji i ułatwienie planowania remontów
  • wskazanie optymalnych trybów pracy
  • monitorowanie procesu i walidacja pomiarów

na jakie pytania odpowiada:

  • ile paliwa na kWH?
  • czy stan pracy jest optymalny dla wszystkich warunków zewnętrznych i obciążenia?
  • czy elementy pracują właściciwie, jakie oszczędności w przypadku remontu?
  • czy mogę ufać pomiarom?

  

Rys 1. Interfejs systemu – turbina | Interfejs systemu – kocioł | Raport Excel

Wyniki pracy systemu SR::EPOS – wartości średnie roczne

0.20 pp
optymalizacja wody zasilającej
0.20 pp
optymalizacja pracy zdmuchiwaczy sadzy
0.10 pp
optymalizacja pomp próżniowych
0.07 pp
nieszczelność w połączeniach kondensatora
0.06 pp
optymalizacja podgrzewu wody zasilającej przy niskich obciążeniach

Sumaryczny średni efekt roczny, wyrażony w punktach procentowych sprawności netto całej elektrowni, dla jednego bloku 600MWel+

0.8 pp
0.06 pp
niewłaściwa praca klapy powietrza
0.04 pp
nieszczelność w elektrofiltrze
0.04 pp
zmiana strategii czyszczenia LUVO
0.02 pp
kwantyfikacja uszkodzeń podgrzewacza wody
0.02 pp
dopasowanie parametrów pracy podgrzewacza